ข้อมูลส่วนตัว

บิดา นายสุโพธิ์ ทุมทอง
มารดา นางวันดี ทุมทอง
พี่น้อง ๖ คน (เสียชีวิต ๑ คน) เป็นคนโต
คู่สมรส น.ส.ดวงใจ ดำรงสิริรัช

วันเดือนปีเกิด

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕
บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เปรียญธรรม ๔ ประโยค หลักสูตรบาลีสนามหลวง
 • ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ชั้นนักศึกษา วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง

งานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต และ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบาลีพุทธศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบาลีพุทธศาสตร์ สาขาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
 • ที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภ์
 • วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภ์
 • บรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • สอนปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๒๘ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ บรรพชาเป็นสามเณร พักอยู่ที่วัดบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เรียนนักธรรม โดยมี หลวงปู่บุญมี ปิยวณฺโณ และ อาจารย์เกษม สันทอง เป็นผู้สอน สอบได้นักธรรมชั้นตรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ พักอยู่ที่วัดจำปา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เรียนนักธรรมและบาลี ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ, ป.ธ. ๙, ดร.) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นครูใหญ่ สอบได้นักธรรมชั้นโท เปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบชั้นมัธยมศีกษาปีที่ ๓  
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ พักอยู่ที่วัดการเวก ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรียนภาษาบาลี ที่วัดการเวก และเรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม อ.พิมาย สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ พักอยู่ที่วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต, ดร.(มรณภาพ)) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย เป็นผู้อำนวยการ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ลาสิกขา พ.ศ. ๒๕๓๖
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๙ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๓๐ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ เรียนหลักสูตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง ที่คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สอบได้ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ชั้นนักศีกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ เรียนหลักสูตรพระอภิธรรม ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ สอบได้ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ เรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑ เรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบญจพลพัฒนา จำกัด กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรีนเอสเทอร์เทค จำกัด กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการแปลพระไตรปิฎกนิสสยะและตรวจชำระคัมภีร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๒ อาจารย์สอนพิเศษวิชาพระอภิธรรมปิฎก และวิชาปรมัตถธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโมส จ.นครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบาลีพุทธศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา สาขาพระไตรปิฎกศึกษาและสาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโมส จ.นครปฐม

รูปภาพ