คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า หลักการสอนธรรมและการสอนปฏิบัติกรรมฐานตามแนวเทสนาหาระ สังเคราะห์หลักเทสนาหาระเข้ากับอริยสัจ ๔

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • นิสิตเข้าใจเป้าหมายการสอนของพระพุทธเจ้า
 • นิสิตเข้าใจคุณสมบัติผู้สอนที่มีอยู่ตัวพระพุทธเจ้า
 • นิสิตเข้าใจเนื้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
 • นิสิตเข้าใจวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
 • นิสิตเข้าใจอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า
 • นิสิตเข้าใจระบบแบบแผนการสอนของพระพุทธเจ้า
 • นิสิตเข้าใจการวิเคราะห์อริยสัจ ๔ ด้วยหลักเทสนาหาระ

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑

 • รายละเอียดรายวิชา
 • เป้าหมายการสอนของพระพุทธเจ้า
 • กระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ
 • พระอริยบุคคล ๔ ระดับ

ครั้งที่ ๒  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๒

 • คุณสมบัติผู้สอน
 • คุณสมบัติด้านกายภาพ
 • คุณสมบัติด้านปัญญา
 • ความเป็นกัลยาณมิตร

ครั้งที่ ๓  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๓

 • เนื้อธรรมที่ทรงสอน
 • อริยสัจ ๔ หลักธรรมที่จำเป็นและเพียงพอ
 • โพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด ๓๗ ประการ
 • ศาสดาผู้สอนอนัตตา

ครั้งที่ ๔  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๔

 • วิธีการสอนแบบทั่วไป
 • ทรงเคารพธรรม
 • ทรงตั้งธรรม ๕ ประการไว้ในพระทัย

ครั้งที่ ๕  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๕

 • วิธีการสอนแบบทั่วไป(ต่อ)
 • สร้างความคุ้นเคยและบรรยายกาศ
 • แสดงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง
 • แสดงธรรมงามทั้ง ๓ ด้าน

ครั้งที่ ๖  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๖

 • วิธีการสอนแบบทั่วไป(ต่อ)
 • สอนรู้จริง มีเหตุ มีปาฏิหาริย์
 • สอนตามลำดับ

ครั้งที่ ๗  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๗

 • วิธีการสอนแบบทั่วไป(ต่อ)
 • สอนตรงเนื้อหา
 • สอนสิ่งจริง แท้ และมีประโยชน์
 • สอนมุ่งไปสู่การปฏิบัติ
 • สอนตามจริตอัธยาศัย
 • สอนตามความพร้อม

ครั้งที่ ๘  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๘

 • วิธีการสอนแบบทั่วไป(ต่อ)
 • สอนตามความพร้อมของผู้ฟัง
 • รอสมาธิ
 • รอธรรมบ่มวิมุตติ

ครั้งที่ ๙  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๙

 • วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
 • แบบบรรยายธรรม
 • แบบถามนำปัญญา
 • แบบตอบคำถาม

ครั้งที่ ๑๐  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๐

 • วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
 • แบบสนทนาธรรม
 • แบบแสดงเหตุผลบัญญัติพระวินัย

ครั้งที่ ๑๑  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๑

 • อุบายประกอบการสอน
 • การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
 • อุปมาเปรียบเทียบ
 • อุทาหรณ์หรือนิทานประกอบ
 • เปลี่ยนความหมายของคำ

ครั้งที่ ๑๒  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๒

 • อุบายประกอบการสอน(ต่อ)
 • อุปกรณ์เสริมหรือถามปัญหา
 • อุบายเฉพาะผู้ฟังแต่ละคน

ครั้งที่ ๑๓  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๓

 • ระบบแบบแผนการสอน
 • ระบบคฤหัสถ์
 • ระบบบรรพชิต
 • ระบบเรียงลำดับสภาวธรรม
 • ระบบเรียงลำดับธรรมดำเนินงาน

ครั้งที่ ๑๔  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๔

 • ระบบแบบแผนการสอน(ต่อ)
 • ระบบเรียงลำดับความบริสุทธิ์
 • ระบบเรียงลำดับปัญญา

ครั้งที่ ๑๕  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๕

 • ระบบแบบแผนการสอน(ต่อ)
 • ระบบเรียงลำดับปัญญา

ครั้งที่ ๑๖  พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน ๑๖

 • เทสนาหาระ ๖ กับ อริยสัจ ๔
 • ตัวอย่างการอธิบาย

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

๑. แนะนำแผนการสอน
   ๑.๑ คำอธิบายรายวิชา
   ๑.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
   ๑.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน
   ๑.๔ วิธีการประเมินผล
๒. เป้าหมายการสอนของพระพุทธเจ้า

สัปดาห์ ที่ ๒

คุณสมบัติผู้สอน ด้านความเป็นกัลยาณมิตร บุคลิกภาพ และคุณธรรม

สัปดาห์ ที่ ๓

เนื้อธรรมที่ทรงสอน ได้แก่ อริยสัจ ๔ โพธิปักขิยธรรม และหลักอนัตตา

สัปดาห์ ที่ ๔ – ๑๐

วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า
(๑) หลักทั่วไปในการสอน ได้แก่ สอนโดยเคารพ ตั้งธรรม ๕ ประการไว้ในใจ สร้างความคุ้นเคย เป็นต้น
(๒) วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบบรรยาย แบบถามนำปัญญา แบบตอบคำถาม เป็นต้น

สัปดาห์ ที่ ๑๑ – ๑๒

อุบายประกอบการสอน ได้แก่ ทำเป็นตัวอย่าง อุปมาเปรียบเทียบ อุทาหรณ์ การเปลี่ยนความหมายของคำเป็นต้น

สัปดาห์ ที่ ๑๓ – ๑๕

ระบบแบบแผนการสอน ได้แก่ ระบบคฤหัสถ์ ระบบบรรพชิต เรียงลำดับสภาวธรรม เป็นต้น

สัปดาห์ ที่ ๑๖

วิธีการวิเคราะห์อริยสัจ ๔ ในพระพุทธพจน์ ด้วยเทสนาหาระเป็นต้น ในคัมภีร์เนตติปกรณ์

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย.

เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 • พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, ๒๕๕๖.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม