Category Archives: สติปัฏฐาน

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๕

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๕ บรรยายวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ขอนอบน

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๔

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๔ บรรยายวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอนอบ

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๓

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๓ บรรยายวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอนอบ

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๒

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๒ บรรยายวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขอนอบ

สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๑

ธรรมพื้นฐาน โพธิปักขิยธรรม สติปัฏฐาน ๔ ความหมายของสติปัฏฐาน อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ธรรมที่ต้องใช้เสมอ ๓ ประการ และวิธีปฏิบัติหมวดลมหายใจเข้าออก