คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมา โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์ ศึกษาวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์ตามนัยของคัมภีร์เนตติ ได้แก่ (๑) การอธิบายด้านพยัญชนะ ตามหลักหาระ ๑๖ มีเทสนาหาระเป็นต้น (๒) การอธิบายด้านอรรถะ ตามหลักนยะ ๕ มีนันทิยาวัฏฏนัยเป็นต้น (๓) การจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์โดยอาศัยเนื้อหาสาระ ตามหลักสาสนปัฏฐาน ๑๖ ประการ และสาสนปัฏฐาน ๒๘ ประการ ศึกษาเนื้อหาสาระในมูลบท ๑๘ และตัวอย่างการอธิบายพระพุทธพจน์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจความเป็นมาและความหมายของคัมภีร์เนตติปกรณ์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจโครงสร้างของคัมภีร์เนตติปกรณ์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการหาระ ๑๖ นยะ ๕ และสาสนปัฏฐานอย่างชัดเจน
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบการอธิบายพระพุทธพจน์ในคัมภีร์เนตติปกรณ์
 • เพื่อให้นิสิตนำรูปแบบในเนตติปกรณ์ไปใช้ในการอธิบายพระพุทธพจน์ได้

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑  รายละเอียดรายวิชา

 • แนะนำแผนการเรียนการสอน
 • วัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • วิธีการประเมินผล

ครั้งที่ ๒(๑) คัมภีร์เนตติปกรณ์

 • ความเป็นมาของคัมภีร์
 • ความหมายของเนตติ
 • โครงสร้างของคัมภีร์

ครั้งที่ ๒(๒)  สังคหวาระ และ อุทเทสวาระ

 • สังคหวาระ ย่อเนื้อหาคัมภีร์
 • อุทเทสวาระ ชื่อหลักการ
 • หาระ ๑๖ นยะ ๕ มูลบท ๑๘

ครั้งที่ ๓  คำจำกัดความ

 • คำจำกัดความหาระ ๑๖
 • คำจำกัดความนยะ ๕
 • พยัญชนบท ๖ อัตถบท ๖
 • แบบแผน ๓๓ อย่าง

ครั้งที่ ๔  หาระ ๑๖ นยะ ๕

 • อธิบายหาระ ๑๖ ตามแนวอรรถกถา
 • วิเคราะห์ศัพท์หาระ
 • อธิบายนยะ ๕ ตามแนวอรรถกถา
 • วิเคราะห์ศัพท์นยะ

ครั้งที่ ๕  เทสนาหาระ

 • ความหมายเทสนาหาระ
 • ตัวอย่างเทสนาหาระ ๖
 • เทสนาหาระกับบุคคล ๓
 • เทสนาหาระกับอริยสัจ ๔

ครั้งที่ ๖  วิจยหาระเป็นต้น

 • อธิบายความหมายและตัวอย่าง
 • วิจยหาระ ยุตติหาระ ปทัฏฐานหาระ
 • ลักขณหาระ จตุพยูหหาระ อาวัฏฏหาระ
 • วิภัตติหาระ ปริวัตตนหาระ เววจนหาระ
 • ปัญญัตติหาระ โอตรณหาระ โสธนหาระ
 • อธิฏฐานหาระ ปริกขารหาระ สมาโรปนหาระ

ครั้งที่ ๗  นยสมุฏฐาน

 • มูลบท ๑๘ กับ นยะ ๓
 • การเชื่อมโยงกันของนยะ ๓
 • นันทิยาวัฏฏนัย
 • ติปุกขลนัย
 • สีหวิกกีฬิตนัย
 • ทิสาโลจนนัย
 • อังกุสนัย

ครั้งที่ ๘  สาสนปัฏฐาน ๑๖

 • ความหมายของสาสนปัฏฐาน
 • สังกิเลสภาคิยสูตร
 • วาสนาภาคิยสูตร
 • นิพเพธภาคิยสูตร
 • อเสกขภาคิยสูตร

ครั้งที่ ๙  สาสนปัฏฐาน ๒๘

 • จัดกลุ่มละ ๓ รวม ๗ กลุ่ม
 • ตัวอย่างตามพระพุทธพจน์
 • ความสัมพันธ์ ๑๖ กับ ๒๘
 • ระดับและวัตถุประสงค์ของเทศนา

ครั้งที่ ๑๐  ตัวอย่างการใช้หลักเนตติ

 • วิเคราะห์คาถาธรรมบท ๑
 • วิเคราะห์คาถาธรรมบท ๒
 • วิเคราะห์คาถาธรรมบท ๓
 • วิเคราะห์คาถาธรรมบท ๔
 • องค์ธรรมและสงเคราะห์อริยสัจ

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

– แนวสังเขปรายวิชา
– วัตถุประสงค์ของรายวิชา
– การวัดและประเมินผล
– ความเป็นมาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
– ความหมายของเนตติตามรูปวิเคราะห์ของศัพท์

สัปดาห์ ที่ ๒

โครงสร้างของคัมภีร์เนตติปกรณ์ อันประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) สังคหวาระ (๒) อุทเทสวาระ (๓) นิทเทสวาระ (๔) ปฏินิทเทสวาระ

สัปดาห์ ที่ ๓

– เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์ ประกอบด้วย หาระ ๑๖ นยะ ๕ สาสนปัฏฐาน ๑๖ และ ๒๘
– ความหมายของหาระ ตามรูปวิเคราะห์ของศัพท์
– ความหมายของนยะ ตามรูปวิเคราะห์ของศัพท์
– ความหมายของสาสนปัฏฐานตามรูปวิเคราะห์ของศัพท์

สัปดาห์ ที่ ๓ – ๕

อธิบายและวิเคราะห์หาระ ๑๖ พร้อมยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๖ – ๗

อธิบายและวิเคราะห์นยะ ๕ พร้อมยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๘

อธิบายและวิเคราะห์สาสนปัฏฐาน ๑๖ พร้อมยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๙

– อธิบายและวิเคราะห์สาสนปัฏฐาน ๒๘ พร้อมยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก
– ความเชื่อมโยงระหว่างสาสนปัฏฐาน ๑๖ กับ สาสนปัฏฐาน ๒๘

สัปดาห์ ที่ ๑๐

ตัวอย่างการอธิบายหลักธรรมโดยใช้หลักหาระ ๑๖

สัปดาห์ ที่ ๑๑

ตัวอย่างการอธิบายหลักธรรมโดยใช้หลักนยะ ๕ และสาสนปัฏฐาน

สัปดาห์ ที่ ๑๒ – ๑๕

นิสิตนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักการในเนตติปกรณ์ ตามที่นิสิตสนใจ รูปละ ๑ เรื่อง

สัปดาห์ ที่ ๑๖

สรุปรายวิชา การส่งงานที่มอบหมาย และข้อสอบปลายภาคเรียน

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • ________. เนตฺติ-เปฏโกปเทสปกรณํ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๔๐.
 • ________. เนตฺติอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • ________. เนตฺติฏีกาและเนตฺติวิภาวินี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๘.
 • พระมหากัจจายนเถระ. เนตติปกรณ์. พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ตรวจชำระ, พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย. กรุงเทพมหานคร : หจก.ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๐.
 • ________. เนตติปกรณ์แปลและเนตติสารัตถทีปนี. แปลโดย คุณารักษ์ นพคุณ. กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๔.
 • พระธรรมบาลเถระ. เนตติอรรถกถา. พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ตรวจชำระ, แปลและอธิบายโดย พระคันธสาราภิวงศ์. นครปฐม : หจก.ซีไอเอเซ็นเตอร์, ๒๕๕๑.
 • ________. เนตติฎีกา. พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ตรวจชำระ, แปลและอธิบายโดย พระคันธสาราภิวงศ์. นครปฐม : หจก.ซีไอเอเซ็นเตอร์, ๒๕๕๑
 • จำรูญ ธรรมดา. เนตติฏิปปนี. กรุงเทพมหานคร : หจก.ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖.

เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 • นายปรุตม์ ปุญศรีตัน. “รูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
 • สุภีร์ ทุมทอง. “การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการอธิบายพระพุทธพจน์ตามแนวเนตติปกรณ์” ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม