คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ให้เข้าใจถึงลักษณะ กิจหน้าที่ อาการปรากฏ และ เหตุใกล้ให้เกิด เข้าใจถึงวิธีการนับจํานวน วิธีแยกประเภท ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่วิปัสสนาภูมิทั้ง ๖ ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒ และปฏิจจสมุปบาทได้

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจความหมายและลักษณะเป็นต้นของปรมัตถธรรม ๔
 •  เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการนับจํานวนและการแยกประเภทของปรมัตถธรรม ๔
 • เพื่อให้นิสิตสามารถบอกองค์ธรรมของวิปัสสนาภูมิ ๖ ได้ถูกต้อง
 • เพื่อนิสิตสามารถนําไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาและแนะนําบอกสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑ รายละเอียดรายวิชา

 • แนะนำแผนการเรียนการสอน
 • วัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • วิธีการประเมินผล

ครั้งที่ ๒  บาลีปรมัตถธรรม

 • คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหบาลี
 • บาลีแสดงจิต
 • บาลีแสดงเจตสิก
 • บาลีแสดงรูป
 • บาลีแสดงนิพพาน

ครั้งที่ ๓  ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ

 • ความหมายปรมัตถธรรม
 • ลักขณาทิจตุกกะของจิต
 • ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิก
 • ลักขณาทิจตุกกะของรูป
 • ลักษณะเป็นต้นของนิพพาน

ครั้งที่ ๔  กามาวจรจิต ๕๔

 • ความหมายกามาวจร
 • โลภมูลจิต ๘
 • โทสมูลจิต ๒
 • โมหมูลจิต ๒
 • อเหตุกจิต ๑๘
 • กามาวจรโสภณจิต ๒๔

ครั้งที่ ๕  มหัคคจิต และ โลกุตตรจิต

 • รูปาวจรจิต ๑๕
 • อรูปาวจรจิต ๑๒
 • โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

ครั้งที่ ๖  จำแนกเจตสิก ๕๒

 • ความหมายเจตสิก
 • อัญญสมานเจตสิก ๑๓
 • อกุสลเจตสิก ๑๔
 • โสภณเจตสิก ๒๕
 • ตัวอย่างลักขณาทิจตุกกะ

ครั้งที่ ๗  สัมปโยคนัย และ สังคหนัย

 • สัมปโยคนัย ๗, ๕, ๔
 • นิยตโยคี และ อนิยตโยคี
 • สังคหนัย ๕, ๕, ๑๒, ๗, ๔

ครั้งที่ ๘  แสดงรูป ๒๘ โดย ๕ นัย

 • รูปสมุทเทสนัย
 • รูปวิภาคนัย
 • รูปสมุฏฐานนัย
 • รูปกลาปนัย
 • รูปปวัตติกกมนัย

ครั้งที่ ๙  พระนิพพาน

 • นิพพาน ๑, ๒, ๓
 • ชื่อของนิพพาน
 • ลักษณะของนิพพาน
 • ประเภทของนิพพาน
 • ความเข้าใจผิดเรื่องนิพพานปัจจุบัน

ครั้งที่ ๑๐  ปรมัตถธรรม กับ วิปัสสนาภูมิ

 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ ขันธ์ ๕
 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ อายตนะ ๑๒
 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ ธาตุ ๑๘
 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ สัจจะ ๔
 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ อินทรีย์ ๒๒
 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ ปฏิจจสมุปบาท

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

– แนวสังเขปรายวิชา
– วัตถุประสงค์ของรายวิชา
– การวัดและประเมินผล
– สัจจะ ๒
– ความหมายของปรมัตถธรรม
– ลักษณะ ๒

สัปดาห์ ที่ ๒

– ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
– ลักขณาทิจตุกกะของจิต เจตสิก รูป นิพพาน

สัปดาห์ ที่ ๓

– การจําแนกจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑
– กามาจรจิต ๕๔
– รูปาวจรจิต ๑๕

สัปดาห์ ที่ ๔

– การจําแนกจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ (ต่อ)
– อรูปาวจรจิต ๑๒,
– โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

สัปดาห์ ที่ ๕

– การจำแนกจิต ๙ แบบ
– ตัวอย่างในพระสุตตันตปิฎก
– ตัวอย่างในพระอภิธรรมปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๖

– จำแนกเจตสิก ๕๒
– อัญญสมานเจตสิก ๑๓
– อกุสลเจตสิก ๑๔
– โสภณเจตสิก ๒๕
– ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่าง ๆ

สัปดาห์ ที่ ๗

– นัยของการแสดงเจตสิก ๓ แบบ
– สัมปโยคนัย
– สังคหนัย
– ตทุภยมิสสกนัย

สัปดาห์ ที่ ๘

– การจำแนกรูป ๒๘
– รูปตามคัมภีร์ธัมมสังคณี
– ลักขณาทิจตุกกะของรูปต่าง ๆ

สัปดาห์ ที่ ๙

– นิพพาน
– ประเภทของนิพพาน
– ชื่อของนิพพาน

สัปดาห์ ที่ ๑๐

– ปรมัตถธรรม ๔ กับวิปัสสนาภูมิ ๖
– ขันธ์ ๕
– อายตนะ ๑๒
– ธาตุ ๑๘

สัปดาห์ ที่ ๑๑

– ปรมัตถธรรม ๔ กับวิปัสสนาภูมิ ๖
– อินทรีย์ ๒๒
– สัจจะ ๔
– ปฏิจจสมุปบาท

สัปดาห์ ที่ ๑๒ – ๑๕

นำเสนอรายงานกลุ่ม

สัปดาห์ ที่ ๑๖

ทดสอบในชั้นเรียน

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย.

เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย . ปริจเฉท ๑ – ๒ – ๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๓.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม