คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและความสำคัญของคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ศึกษาสภาวญาณ หลักธรรมสำคัญ วิธีการขยายความหลักธรรม และแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแบบต่าง ๆ ที่พระธรรมเสนาบดี สารีบุตรอธิบายไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเนื้อหาในพระสูตรต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจความหมายและความสำคัญของปฏิสัมภิทามรรค
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจเหตุผลลำดับการแสดง ๓๐ กถาในคัมภีร์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจสภาวญาณและแนวทางปฏิบัติวิปัสสนาในคัมภีร์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักธรรมสำคัญในกระบวนการปฏิบัติวิปัสสนาในคัมภีร์
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการขยายความหลักธรรมตามแนวปฏิสัมภิทามรรค
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจการเชื่อมโยงปฏิสัมภิทามรรคกับพระพุทธพจน์ในพระสูตรต่าง ๆ

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑  รายละเอียดรายวิชา

 • แนะนำแผนการเรียนการสอน
 • วัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • วิธีการประเมินผล

ครั้งที่ ๒  คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค

 • ความหมายปฏิสัมภิทามรรค
 • โครงสร้างด้านเนื้อหา
 • โครงสร้างด้านวิธีการ
 • แบ่ง ๓ วรรค จำนวน ๓๐ กถา

ครั้งที่ ๓  มาติกาญาณ ๗๓

 • ญาณ ๖๗ และอสาธารณญาณ ๖
 • วิเคราะห์สุตมยญาณ
 • วิเคราะห์สีลมยญาณ
 • วิเคราะห์สมาธิภาวนามยญาณ
 • วิเคราะห์ธัมมัฏฐิติญาณ

ครั้งที่ ๔  สุตมยญาณนิทเทส

 • แบ่งธรรมเป็น ๑๖ หมวด
 • ธรรมทั้งปวง ๓๐ อย่าง
 • ธรรม ๑๑ หมวด ๒๐๑ บท
 • ธรรม ๒๐๑ บท สงเคราะห์อริยสัจ ๔
 • ธรรม ๒๐๑ บท สงเคราะห์อนุปัสสนา ๗

ครั้งที่ ๕  หมวดธรรมสำคัญ

 • ลักษณะอริยสัจข้อละ ๔ รวม ๑๖
 • ธรรมภาวนา ๓๗ ละปฏิปักษ์ ๓๗
 • ธรรมฝ่ายมรรค ๕๔
 • สัญญามนสิการ
 • ลักษณะพื้นฐานของไตรลักษณ์
 • ขยายความอริยสัจ ๔

ครั้งที่ ๖  ทิฏฐิกถา

 • ทิฏฐิคือความถืออย่างมั่นคง
 • เหตุเกิดแห่งทิฏฐิ ๘ อย่าง
 • ทิฏฐิปริยุฏฐาน ๑๘ แบบ
 • ทิฏฐิ ๑๖ ชนิด
 • ความยึดด้วยทิฏฐิ ๓๐๐ แบบ
 • โสดาปัตติถอนทิฏฐิ

ครั้งที่ ๗  อานาปานัสสติกถา

 • ญาณ ๒๒๐ เกิดจากอานาปานัสสติสมาธิ
 • ญาณในอันตราย ๘ ญาณในอุปการะ ๘
 • ญาณในอุปกิเลส ๑๘ ญาณในโวทาน ๑๓
 • ญาณในการทำสติ ๓๒ 
 • ญาณสมาธิ ๒๔ ญาณวิปัสสนา ๗๒
 • นิพพิทาญาณ ๘ นิพพิทานุโลมญาณ ๘
 • นิพพิทาปฏิปัสสัทธิญาณ ๘ วิมุตติสุขญาณ ๒๑

ครั้งที่ ๘  ยุคนัทธกถา

 • สมถปัพพังคมวิปัสสนา
 • วิปัสสนาปุพพังคสมถะ
 • สมถวิปัสสนายุคนัทธะ
 • ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส

ครั้งที่ ๙  สติปัฏฐานกถา

 • สติปัฏฐาน
 • สติปัฏฐานภาวนา
 • อนุปัสสนา ๗ กับ ธรรมที่ถูกละ ๗
 • ความหมายของภาวนา

ครั้งที่ ๑๐  วิปัสสนากถา

 • อนุโลมิกขันติ กับ สัมมัตตนิยาม
 • อาการของวิปัสสนา ๔๐
 • อาการ ๔๐ จัดลงในไตรลักษณ์

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

– แนวสังเขปรายวิชา
– วัตถุประสงค์ของรายวิชา
– การวัดและประเมินผล
– ความหมายของปฏิสัมภิทามรรค

สัปดาห์ ที่ ๒

– ความสำคัญของปฏิสัมภิทามรรค
– โครงสร้างของคัมภีร์
– เนื้อหาย่อใน ๓๐ กถาและลำดับการแสดง

สัปดาห์ ที่ ๓ – ๕

– สภาวญาณ ๗๓ ในญาณกถา
– หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณนิทเทส

สัปดาห์ ที่ ๖

– การขยายความความเห็นผิดในทิฏฐิกถา
– วิธีการขยายความหลักธรรม

สัปดาห์ ที่ ๗ – ๘

– อธิบายวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวอานาปานสติ ๑๖ ขั้นในอานาปานัสสติกถา
– วิธีทำกรรมฐานแบบต่าง ๆ

สัปดาห์ ที่ ๙

การขยายความหลักธรรมสำคัญในกระบวนการปฏิบัติวิปัสสนา

สัปดาห์ ที่ ๑๐

เชื่อมโยงปฏิสัมภิทามรรคกับพระพุทธพจน์ในพระสูตรต่าง ๆ

สัปดาห์ ที่ ๑๑ – ๑๕

นิสิตนำเสนอผลงานวิจัย การวิเคราะห์หลักธรรมที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในคัมภีร์

สัปดาห์ ที่ ๑๖

สรุปรายวิชา การส่งงานที่มอบหมาย และข้อสอบปลายภาคเรียน

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม