คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของปัฏฐานโดยคำแปลและอธิบายตามอรรถกถา ศึกษาโครงสร้างของคัมภีร์ ปัฏฐานซึ่งประกอบด้วย ปัฏฐาน ๖ หมวดโดยนำติกมาติกาและทุกมาติกามาทำการจำแนก วิธีการแสดง ๔ นัย แสดงโดย ๗ วาระ ปัจจยสัตติ ๔ แบบ ตอนตั้งคำถามเป็นปุจฉาวาระ และตอนตอบคำถามเป็นวิสัชชนาวาระ ศึกษาปัจจัย ๒๔ มีเหตุปัจจัยเป็นต้น อธิบายปัจจัยธรรม ปัจจยุปปันนธรรม และปัจจนิก ธรรมของแต่ละปัจจัย

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย และโครงสร้างการแสดงคัมภีร์ปัฏฐาน
 • เพื่อให้นิสิตสามารถจำแนกปัฏฐาน ๖ หมวดโดยนำติกมาติกาและทุกมาติกามาจำแนก คือ (๑) ติกปัฏฐาน (๒) ทุกปัฏฐาน (๓) ทุกติกปัฏฐาน (๔) ติกทุกปัฏฐาน (๕) ติกติกปัฏฐาน (๖) ทุกทุกปัฏฐาน
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการของปัฏฐาน โดยนัย ๔ คือ (๑) ธัมมานุโลมนัย (๒) ธัมมปัจจนียนัย (๓) ธัมมานุโลมปัจจนียนัย (๔) ธัมมปัจจนียานุโลมนัย โดยวาระ ๗ คือ (๑) ปฏิจจวาระ (๒) สหชาตวาระ (๓) ปัจจยวาระ (๔) นิสสยวาระ (๕) สังสัฏฐวาระ (๖) สัมปยุตตวาระ (๗) ปัญหาวาระ และโดยปัจจยสัตติ ๔ คือ (๑) ปัจจยานุโลมวาร (๒) ปัจจยปัจจนียวาร (๓) ปัจจยานุโลมปัจจนียวาร (๔) ปัจจยปัจจนียานุโลมวาร ทั้งในปุจฉาวาระและวิสัชชนาวาระ
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปประโยคของปัฏฐาน สามารถแยกแยะกัตตุบท กัมมบท สัมปทานบทว่ามีความหมายและองค์ธรรมอย่างไร
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีนับจำนวนปัฏฐานในแง่มุมต่าง ๆ
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจอำนาจปัจจย ๒๔ แบบมีเหตุปัจจัยเป็นต้น

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑  ปัฏฐานปาลิ ๑

 • แนะนำแผนการเรียนการสอน
 • วัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • วิธีการประเมินผล

ครั้งที่ ๒  ปัฏฐานปาลิ ๒

 • ความหมายของธัมมสังคณี
 • โครงสร้างคัมภีร์ธัมมสังคณี
 • มาติกา ๒
 • กัณฑ์ ๔

ครั้งที่ ๓  ปัฏฐานปาลิ ๓

 • รูปวิเคราะห์ศัพท์ กุสลติกะ
 • องค์ธรรมของกุสลติกะ
 • จัดสงเคราะห์โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ

ครั้งที่ ๔  ปัฏฐานปาลิ ๔

 • อธิบายวิปากติกะ
 • อธิบายเหตุทุกะ
 • วิเคราะห์โดยศัพท์และองค์ธรรม
 • สงเคราะห์โดยขันธ์เป็นต้น

ครั้งที่ ๕  ปัฏฐานปาลิ ๕

 • อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
 • วิธีการแสดงจิตและเจตสิก
 • มหาวาระ ๓

ครั้งที่ ๖  ปัฏฐานปาลิ ๖

 • จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
 • จัดธรรม ๑๗ หมวดและเยวาปานกธรรม
 • วิเคราะห์โดยชื่อและสภาวะ

ครั้งที่ ๗  ปัฏฐานปาลิ ๗

 • การแสดงรูปในรูปกัณฑ์
 • การแสดงติกและทุกะในนิกเขปกัณฑ์
 • การแสดงองค์ในอัตถกถากัณฑ์

ครั้งที่ ๘  ปัฏฐานปาลิ ๘

 • โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์วิภังค์
 • วิภังค์ ๑๘ อย่างและการจัดหมวดหมู่
 • วิธีการแสดงธรรมในวิภังค์

ครั้งที่ ๙  ปัฏฐานปาลิ ๙

 • ความหมายขันธ์และองค์ธรรม
 • อธิบายโดยสุตตันตภาชนีย์
 • อธิบายโดยอภิธัมมชานีย์
 • อธิบายโดยปัญหาปุจฉกะ

ครั้งที่ ๑๐  ปัฏฐานปาลิ ๑๐

 • ความหมายอายตนะและองค์ธรรม
 • อธิบายโดยสุตตันตภาชนีย์
 • อธิบายโดยอภิธัมมชานีย์
 • อธิบายโดยปัญหาปุจฉกะ

ครั้งที่ ๑๑  ปัฏฐานปาลิ ๑๑

 • ความหมายธาตุและองค์ธรรม
 • อธิบายโดยสุตตันตภาชนีย์
 • อธิบายโดยอภิธัมมชานีย์
 • อธิบายโดยปัญหาปุจฉกะ

ครั้งที่ ๑๒  ปัฏฐานปาลิ ๑๒

 • ความหมายอริยสัจและองค์ธรรม
 • อธิบายโดยสุตตันตภาชนีย์
 • อธิบายโดยอภิธัมมชานีย์
 • อธิบายโดยปัญหาปุจฉกะ

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

๑. แนะนำแผนการสอน
   ๑.๑ คำอธิบายรายวิชา
   ๑.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
   ๑.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน
   ๑.๔ วิธีการประเมินผล
๒. ความเป็นมาของคัมภีร์อภิธรรม
๓. ความหมายและลักษณะพิเศษของคัมภีร์ปัฏฐาน

สัปดาห์ ที่ ๒

๑. ติกมาติกาและทุกมาติกาย่อ
๒. ปัฏฐาน ๖ หมวด
๓. นัย ๔

สัปดาห์ ที่ ๓ – ๔

๑. วิธีการของปัฏฐาน อธิบายการนำปัฏฐาน ๖ หมวด นัย ๔ มาแสดงโดยวาระ ๗ และปัจจยสัตติ ๔
๒. วิธีตั้งคำถามในปุจฉาวาระและวิธีตอบคำถามในวิสัชชนาวาระ

สัปดาห์ ที่ ๕ – ๖

วิธีแยกองค์ประกอบในรูปประโยคบาลี เป็นกัตตุบท กัมมบท สัมปานบท บทเหล่านั้นแสดงระบุเป็นปัจจัยธรรม ปัจจยุปปันนธรรม

สัปดาห์ ที่ ๗ – ๘

วิธีการนับจำนวนปัฏฐาน จากปัฏฐาน ๒๔ จนกระทั่งเป็นอนันตนัย

สัปดาห์ ที่ ๙ – ๑๒

อธิบายปัจจยสัตติ ๒๔ ปัจจัย ได้แก่ เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย อนันตรปัจจัย สมนันตรปัจจัย สหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย นิสสยปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย ปัจฉาชาตปัจจัย อาเสวนปัจจัย โดยอธิบายความหมาย ปัจจัยธรรม ปัจจยุปปันนธรรม และปัจจนิกธรรมในแต่ละปัจจัย

สัปดาห์ ที่ ๑๓ – ๑๔

อธิบายปัจจยสัตติ ๒๔ ปัจจัย ได้แก่ กัมมปัจจัย วิปากปัจจัย อาหารปัจจัย อินทรียปัจจัย ฌานปัจจัย มัคคปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย วิปปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย อวิคตปัจจัย โดยอธิบายความหมาย ปัจจัยธรรม ปัจจยุปปันนธรรม และปัจจนิก ธรรมในแต่ละปัจจัย

สัปดาห์ ที่ ๑๕

สรุปปัฏฐาน การจัดหมวดหมู่ปัจจัย ลักษณะพิเศษและคุณค่าของการอธิบายหลักธรรมแบบปัฏฐานโดยภาพรวม และการนำองค์ความไปประยุกต์สำหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ

สัปดาห์ ที่ ๑๖

ทดสอบในชั้นเรียน

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย.

เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย. คัมภีร์มหาปัฏฐาน. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๙.
 • _______ . มาติกาโชติกะ. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๓.
 • _______ . ปริจเฉท ๑ – ๒ – ๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๓.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม