คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาของคัมภีร์พระอภิธรรม ความหมายของธาตุกถาและปุคคลบัญญัติปาลิ โครงสร้างของคัมภีร์ธาตุกถา มาติกาทั้ง ๕ ลักษณะพิเศษของการอธิบายสภาวธรรมในรูปแบบธาตุกถา โครงสร้างรูปประโยคบาลีของการแสดงธาตุกถา วิธีการเขียนแลอธิบายหลักธรรม คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะเป็นต้น ด้วยรูปแบบของธาตุกถา โครงสร้างของคัมภีร์ปุคคลบัญญัติ การจำแนกสัจจะ ๒ ประเภท การจำแนกองค์ธรรมปรมัตถ์ของ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒ อินทรีย์ ๒๒ สัจจะ ๔ และศึกษาตัวอย่างจำแนกบุคคลหมวดละ ๑ จนถึงหมวดละ ๑๐ อธิบายการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการอธิบายหลักธรรมให้ถูกต้อง โดยยกตัวอย่างหลักธรรมประกอบ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย และโครงสร้างของคัมภีร์ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติ
 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในวิธีการของมาติกาทั้ง ๕ คือ นยมาติกา อัพภันตรมาติกา นยมุขมาติกา ลักขณมาติกา และพาหิรมาติกา
 • เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนแสดงหลักธรรม เช่น ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒ เป็นต้น ตามรูปแบบโครงสร้างของธาตุกถาปาลิ ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการจำแนกสัจจะ ๒ ประเภท คือ ปรมัตถสัจจะและสมมติสัจจะ
 • เพื่อให้นิสิตสามารถจำแนกองค์ธรรมของขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ สัจจะ ๔ และอธิบายอรรถะได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตเข้าใจการจำแนกบุคคลตั้งแต่หมวดละ ๑ จนถึงหมวดละ ๑๐

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑  ธาตุกถาปาลิ ๑

 • แนะนำแผนการเรียนการสอน
 • วัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • วิธีการประเมินผล

ครั้งที่ ๒  ธาตุกถาปาลิ ๒

 • ความหมายและมาติกา ๕
 • นยมาติกา
 • อัพภันตรมาติกา
 • นยมุขมาติกา
 • ลักขณมาติกา
 • พาหิรมาติกา

ครั้งที่ ๓  ธาตุกถาปาลิ ๓

 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ ขันธ์ ๕
 • วิธีเขียนปฐมนย สังคหาสังคหปทนิทเทส
 • วิธีตรวจสอบสังคหะ อสังคหะ

ครั้งที่ ๔  ธาตุกถาปาลิ ๔

 • ปรมัตถธรรม ๔ กับ อายตนะ ๑๒
 • วิธีเขียนปฐมนย เพื่อแสดงธรรม
 • วิธีตรวจสอบสังคหะ อสังคหะ

ครั้งที่ ๕  ธาตุกถาปาลิ ๕

 • ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒
 • อัพภันตร ๑๐๕ บท พาหิร ๒๖๖ บท
 • วิธีเขียน ปฐมนย เพื่อแสดงธรรม
 • วิธีตรวจสอบ สังคหะ อสังคหะ

ครั้งที่ ๖  ธาตุกถาปาลิ ๖

 • ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
 • ตติยนย อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
 • จตุตถนย สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
 • ปัญจมนย อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส

ครั้งที่ ๗  ธาตุกถาปาลิ ๗

 • ลักษณะสัมปยุตตและวิปปยุตต
 • ฉัฏฐนย สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
 • การเขียนแสดงขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นต้น

ครั้งที่ ๘  ธาตุกถาปาลิ ๘

 • สัตตมนย สัปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
 • อัฏฐมนย วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
 • นวมนย สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
 • ทสมนย วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส

ครั้งที่ ๙  วิภังคปาลิ ๒

 • เอกาทสมนย สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
 • ทวาทสมนย สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
 • เตรสมนย อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
 • จุททสมนย วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
 • สรุปธาตุกถา

ครั้งที่ ๑๐ ปุคคลปัญญัตติปาลิ ๑

 • ความหมายของปุคคลปัญญัตติ
 • สัจจะ ๒ บัญญัติ ๖
 • ประเภทและองค์ธรรมของบัญญัติ ๕
 • ขันธบัญญัติ อายตนบัญญัติ ธาตุบัญญัติ
 • สัจจบัญญัติ อินทริยบัญญัติ

ครั้งที่ ๑๑  ปุคคลปัญญัตติปาลิ ๒

 • เอกกนิทเทส บุคคลหมวดละ ๑
 • นิทเทสบุคคล ๕๔

ครั้งที่ ๑๒  ปุคคลปัญญัตติปาลิ ๓

 • ทุกนิทเทส … ทสกนิทเทส
 • บุคคลหมวดละ ๒ … บุคคลหมวดละ ๑๐
 • พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
 • สรุปปุคคลปัญญัตติปาลิ

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

(๑) แนะนำแผนการเรียนการสอน
(๒) ความเป็นมาและเนื้อหาโดยสังเขบของคัมภีร์อภิธรรม ๗ คัมภีร์
(๓) ความหมายและลักษณะโครงสร้างของคัมภีร์ธาตุกถาปาลิ

สัปดาห์ ที่ ๒

(๑) หลักปรมัตถธรรม ๔
(๒) การสงเคราะห์ธรรมโดยความเป็นขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ และอินทรีย์ ๒๒ เป็นต้น
(๓) องค์ประกอบของธาตุกถาปาลิ
(๔) วิธีเขียนประโยคบาลีถามตอบตามแบบธาตุกถาเพื่ออธิบายหลักธรรม

สัปดาห์ ที่ ๓

ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทส อธิบายขันธ์ ๕ พร้อมอธิบายองค์ธรรม เขียนถามตอบตามแบบธาตุกถาปาลิ

สัปดาห์ ที่ ๔

ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทส อธิบายอายตนะ ๑๒ พร้อมอธิบาย เขียนถามตอบตามแบบธาตุกถาปาลิ

สัปดาห์ ที่ ๕

ปฐมนยสังคหาสังคหปทนิทเทส อธิบายธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย์ ๒๒ ติกมาติกา พร้อมอธิบายองค์ธรรม เขียนถามตอบตามแบบธาตุกถาปาลิ

สัปดาห์ ที่ ๖ – ๗

ทุติยนย, ตติยนย, จตุตถนย, ปัญจมนย วิธีการเขียนประโยคบาลีถามตอบ พร้อมอธิบายองค์ธรรม

สัปดาห์ ที่ ๘ – ๑๐

ฉัฏฐนย สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส ของขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เป็นต้น

สัปดาห์ ที่ ๑๑

(๑) ความหมายและโครงสร้างของคัมภีร์ปุคคลบัญญัติปาลิ
(๒) สัจจะ ๒ ชนิด
(๓) บัญญัติ ๖ ชนิด

สัปดาห์ ที่ ๑๒

อธิบายองค์ธรรมปรมัตถ์ของขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ และสัจจะ ๔

สัปดาห์ ที่ ๑๓ – ๑๕

(๑) ยกตัวอย่างการจำแนกบุคคลหมวดละ ๑ ถึงหมวดละ ๑๐
(๒) อธิบายลักษณะของพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

สัปดาห์ ที่ ๑๖

ทดสอบในชั้นเรียน

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย.

เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเป็นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย. ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๒๕๕๓.
 • _______ . ปริจเฉท ๑ – ๒ – ๖ จิต เจตสิก รูป นิพพาน. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๓.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม