คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมา โครงสร้างและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกประเภทคัมภีร์ในพระไตรปิฎก เนื้อหาโดยสังเขป พระสูตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 • นิสิตเข้าใจความหมายและความเป็นมาของพระไตรปิฎก
 • นิสิตเข้าใจการจัดหมวดหมู่และลักษณะพิเศษของคัมภีร์พระไตรปิฎก
 • นิสิตเข้าใจโครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อธิบาย
 • นิสิตเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขปในพระไตรปิฎก
 • นิสิตเข้าใจพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
 • นิสิตเข้าใจวิธีการวิเคราะห์หาอริยสัจ ๔ ที่ประกอบอยู่ในพระพุทธพจน์

เนื้อหาและวีดีโอบรรยาย

ครั้งที่ ๑  พระไตรปิฎกศึกษา ๑

 • แนะนำแผนการเรียนการสอน
 • วัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • วิธีการประเมินผล
 • คัมภีร์ประกอบการศึกษาและค้นคว้า

ครั้งที่ ๒  พระไตรปิฎกศึกษา ๒

 • ความหมายของพระไตรปิฎก
 • วินัย ๓ ความหมาย
 • สุตตันต ๖ ความหมย
 • อภิธรรม ๕ ความหมาย
 • ประวัติความเป็นมา

ครั้งที่ ๓  พระไตรปิฎกศึกษา ๓

 • การจัดหมวดหมู่และลักษณะพิเศษ
 • รส ธรรมวินัย นิกาย ๕ องค์ ๙ ธรรมขันธ์
 • ลักษณะพิเศษพระไตรปิฎก ๙ อย่าง

ครั้งที่ ๔  พระไตรปิฎกศึกษา ๔

 • โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
 • พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม อา ปา ม จุ ปะ
 • พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม ที ม สํ อํ ขุ
 • พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม สํ วิ ธา ปุ ก ย ป

ครั้งที่ ๕  พระไตรปิฎกศึกษา ๕

 • อริยสัจ ๔ โดยย่อ
 • อธิบายศัพท์ อริยสัจ 
 • อธิบาย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 • วิเคราะห์องค์ธรรม

ครั้งที่ ๖  พระไตรปิฎกศึกษา ๖

 • เนื้อหาย่อของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

ครั้งที่ ๗  พระไตรปิฎกศึกษา ๗

 • ธรรมที่ตรัสรู้ ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน
 • ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
 • มัชฌิมปฏิปทา
 • อริยสัจ ๔ และ ญาณ ๓ รอบ

ครั้งที่ ๘  พระไตรปิฎกศึกษา ๘

 • ทฤษฎีหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
 • วิธีปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อเห็นความจริง
 • อนัตตลักขณสูตร

ครั้งที่ ๙  พระไตรปิฎกศึกษา ๘

 • วิธีประกาศสัจจะแก่ฆราวาสและนักบวช
 • อนุปุพพิกถา ๕ ประการ
 • อาทิตตปริยายสูตร

ครั้งที่ ๑๐  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๐

 • สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
 • มหาจัตตารีสกสูตร

ครั้งที่ ๑๑  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๑

 • มหาสติปัฏฐานสูตร
 • บุพพภาคแห่งอริยมรรค

ครั้งที่ ๑๒  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๒

 • อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน ๔
 • กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 • เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 • จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 • ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ครั้งที่ ๑๓  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๓

 • อริยสัจในสติปัฏฐาน
 • อริยสัจในนิทเทส ๒๑ หมวด
 • อริยสัจตามนัยอรรถกถา

ครั้งที่ ๑๔  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๔

 • วิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
 • เทสนาหาระ ๖ กับ อริยสัจ ๔

ครั้งที่ ๑๕  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๕

 • ตัวอย่างวิเคราะห์อริยสัจด้วยเทสนาหาระ

ครั้งที่ ๑๖  พระไตรปิฎกศึกษา ๑๖

 • สรุปรายวิชาและแนะแนวข้อสอบ

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ ที่ ๑

๑. แนะนำแผนการสอน
   ๑.๑ คำอธิบายรายวิชา
   ๑.๒ วัตถุประสงค์รายวิชา
   ๑.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน
   ๑.๔ วิธีการประเมินผล
๒. แนะนำพระไตรปิฎก และเอกสารประกอบการศึกษา

สัปดาห์ ที่ ๒

ความหมายและประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๓

การจัดแบ่งหมวดหมู่คำสอน และลักษณะพิเศษของพระไตรปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๔

โครงสร้างของคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์อธิบาย

สัปดาห์ ที่ ๕

เนื้อหาโดยสังเขปของพระไตรปิฎก

สัปดาห์ ที่ ๖ – ๑๒

พระสูตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลักการเจริญวิปัสสนกรรมฐาน เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, มหาจัตตารีสกสูตร, มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้น

สัปดาห์ ที่ ๑๓ – ๑๕

วิธีการวิเคราะห์อริยสัจ ๔ ในพระพุทธพจน์ ด้วยเทสนาหาระเป็นต้นในคัมภีร์เนตติปกรณ์

สัปดาห์ ที่ ๑๖

สรุปเนื้อหารายวิชา

เอกสารและแหล่งค้นคว้า

เอกสารและตำราหลัก

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
 • _______ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺกฐถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.
 • _______ . คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙.
 • _______ . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
 • มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม